روزنا اصغرنژاد

دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی (Ph.D)
کارشناسی ارشد رواشناسی بالینی
عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران.
عضو انجمن روانشناسی جمهوری اسلامی ایران.
روانشناس و درمانگر حوزه خانواده‌
زوج درمانگر
درمانگر اختلالات فردی خلقی (افسردگی، اضطراب، وسواس)
روانشناس کودک و نوجوان

فهرست